eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home แนะนำหน่วยงาน วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

      วิสัยทัศน์
     

     "ศูนย์รวมมรดกภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  บริการด้วยไมตรีจิตและวิชาการตามมาตรฐานสากล"

         

 

พันธกิจ

  • รวบรวม  จัดเก็บ  และสงวนรักษาสารนิเทศซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น
  • ดำเนินงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
  • บริการสารนิเทศและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน

 

กลยุทธ์

           
  • เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม  จัดหาสารนิเทศให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
  • พัฒนางานบริการและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
  • ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนสารนิเทศ
  • ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมสารนิเทศ  องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.