eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

            ห้องเอกสารโบราณ

 

menuscript
หนังสือบุดดำ

          ให้บริการหนังสือต้นฉบับตัวเขียน  เช่น  คัมภีร์ใบลานหรือหนังสือใบลาน  หนังสือสมุดไทยหรือสมุดข่อย  ซึ่งในภาคใต้
เรียกว่า  "หนังสือบุด"  รูปหนังสือใบลาน  และสมุดข่อย

มุมหนังสือหายาก

 

rarebook
หนังสือหายาก

          หนังสือหายากมีลักษณะพิเศษ  คือ  หนังสือที่ไม่สามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุดทั่วไป  และไม่มีจำหน่ายตามร้านขาย
หนังสือหรือสำนักพิมพ์  หนังสือหายากที่ให้บริการในหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น  หนังสือ
ที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์  ในยุคแรก ๆ  หนังสือที่พิมพ์จำนวนจำกัด  หรือจัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ  เอกสารทางประวัติศาสตร์  เป็นต้น

ระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณและหนังสือหายาก

  1. ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้อง
  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชาชน พร้อมแบบฟอร์มการขออนุญาติ
  3. การใช้เอกสารโบราณเพื่อการวิจัยต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงาน
  4. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำกล้องถ่ายรูป คัดลอกเอกสารโบราณและนำเอกสารหรือหนังสือตัวเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
    กับเอกสารโบราณเข้ามาในห้องเอกสารโบราณ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้บริการ โดยเคร่งครัด

 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.