eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home
                     

งานจดแจ้งการพิมพ์ 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถติดต่อขอรับบริการ ยื่นเอกสารหลักฐานจดแจ้งการพิมพ์ ตาม พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 ได้ที่ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

 

** ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) **  

                        ** ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. **

                            **โทรศัพท์  0-7535-6458**

 

 

bullet_2   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ. 2550

bullet_2   แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์  ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

bullet_2   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง  การจดแจ้ง  การเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการ

      จดแจ้ง  การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง  การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียม 

      การจดแจ้ง  การพิมพ์หนังสือพิมพ์  พ.ศ. 2551

bullet_2   เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอจดแจ้งการพิมพ์

bullet_2   แบบฟอร์มจดแจ้งการพิมพ์  (แบบ  พ.1)  

bullet_2   เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ 

bullet_2   ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ

  ตัวอย่างหนังสือนำส่ง

  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มจดแจ้งการพิมพ์  (แบบ พ.1)

  ตัวอย่างขอเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

  ตัวอย่างขอยกเลิกเอกสารเกี่ยวกับจดแจ้งการพิมพ์  

  ตัวอย่างแบบ พ.3

  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

bullet_2   ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

bullet_2   สถานที่รับจดแจ้งการพิมพ์

 

 


 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.