eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

58_005

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

คำกลอนสุภาษิตและทุกกฏะสอนบุตร

พิมพ์ครั้งที่ 1 

พระนคร

กรมศิลปากร

2480


58_012

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

 : 

เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

กากีกลอนสุภาพและสมบัติอมรินทร์คำกลอน

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2504


58_009

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

ตรี อมาตยกุล

นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2508


58_008

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

ตรี อมาตยกุล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2509


58_007

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมศิลปากร

สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

กรมศิลปากร

2509


58_006

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

อนุสสรเมืองสงขลา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2484


58_003

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

โคลงเรือลอยพระประทีป

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2466


58_002

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2493


58_001

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

ตำรายาของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 5

พระนคร

กรมศิลปากร

2482


    e_028

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

 :

 :

 :

 :

 :

 : 

  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อธิบายเรื่องธงไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ประเสริฐสมุด

2476

   

  

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.