eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

e_027

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

กรมศิลปากร

เรื่องเลิกทาสในรัชกาลที่ 5

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

กรมศิลปากร

2499


e_026

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

กรมศิลปากร

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ฉบับกรมศิลปากร

พิมพ์ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2518


e_018

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 : 

 :

 :

 :

 :

 :

พระยาอนุมานราชธน

รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2500


e_011

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ภาค 2

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2505


e_025

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

ตำนานและคำไหว้พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1

นครศรีธรรมราช

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

2554


e_010

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1 

พระนคร

กรมศิลปากร

2505


e_003

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ 1 และ 2

พิมพ์ครั้งที่ 3

พระนคร

กรมศิลปากร

2514


e_002

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเส็ดจประพาส

มณฑลราชบุรี ในปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2499


e_008

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมศิลปากร

เรื่องมหาดเล็ก

พิมพ์ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2517


    e_001

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 : 

:

 

:

:

:

:

-

เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เสด็จประพาส

เมื่อ พ.ศ. 2464

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2497

         

  

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.