eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

    pra                

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์  

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

        
    

:

:

:

:

:

 
  

หลวงวิจิตรวาทการ

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

2502                                                                                                

     

prac

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สุนทรภู่

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2471


jodr

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือและเสด็จพระราช

ดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์พระจันทร์

2476


raj

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

เซเดส์, จอรจส์

ราชอาณาจักร์ทะเลใต้

พิมพ์ครั้งที่ 1

ม.ป.ท.

ม.ป.พ.

2493


tumn

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำหนักแพ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์พาณิชกิจ

2490


19

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 


ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

 

:

:

:

:

-

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 19 จดหมายเหตุหอสาตราคม จดหมายเหตุ

เรื่องสุริยุปราคา ปีมะโรง พ.ศ. 2411 และพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ

ม.ป.พ.

2505


52

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์


:

:

 

:

:

:

:

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2497sung

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องสังเค็ด

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ทองกมล

2504


mae

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วีรยสิริ)

ว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2471

 


84

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:ชุม ไชยคีรี, ขุนพันธรักษ์ราชเดช

ประวัติพระผงบารมีพระบรมธาตุ 84,000 องค์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ศิริสวัสดิ์

2497


  

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.