eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home

 

    dok    

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์  

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

 :

:

:

:

:

:

  

-

บทดอกสร้อยสวรรค์ ครั้งกรุงเก่า                                                         

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2463

     

107

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส

แหลมมลายู คราว ร.ศ. 107 และ ร.ศ. 108

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟิคอาร์ต

2518


sombut

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ (ภาค 1) และพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2503


katin

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

หลวงวิจิตรวาทการ

ตำนานกฐิน

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2497tum

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย

2501


khuen

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ประวัติเมืองนครเขื่อนขันธ์ และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2504


lum

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

เจริญรัตน์การพิมพ์

2513


prarach

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

พระราชวังหลัง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ยิ้มศรี

2484


niras

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2469


kod

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

กฎหมายรัชกาลที่ 1 ฉบับตรา 3 ดวง ลักษณะอาชญาหลวงแลลักษณะ

อาชญาราษฎร์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2474

 

 

 
 

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.