eco farming logo

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home ภาพกิจกรรม
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (60)
ร่วมรับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมรับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (7)
Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  (9)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (8)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (8)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดกำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดกำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (40)
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มกราคม 2563โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มกราคม 2563 (50)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (20)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสหมิตรบำรุง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสหมิตรบำรุง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (34)
Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (9)
Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (7)
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  (18)
พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (6)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (29)
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจากและโรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจากและโรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (5)
กิจกรรม กิจกรรม "เสวนาเรื่องสั้น บทกวี ดนตรี และงานศิลป์" ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (46)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (13)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (23)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในัวนที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในัวนที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (28)
กิจกรรม กิจกรรม "นิทานขนมไทย" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (29)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่1 พฤษภาคม 2562กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่1 พฤษภาคม 2562 (23)
กิจกรรม กิจกรรม "เปเปอร์มาเช่ ศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (28)
กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย "สงกรานต์สืบสานประเพณีวิถีใต้" ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (32)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  (7)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  (5)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัทลุง เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัทลุง เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (21)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  (6)
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (50)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (18)
งานอนุรักษ์เอกสารโบราณและทำทะเบียน วัดป่าเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (วันที่ 6-7 กันยายน 2561)งานอนุรักษ์เอกสารโบราณและทำทะเบียน วัดป่าเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (วันที่ 6-7 กันยายน 2561) (19)
กิจกรรม กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่าน ด้วยงานศิลป์" ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ประจำปี 2561 (50)
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมจัดนิทรรศการ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (10)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (14)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (5)
นายเมธาดล วิจักขณะ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561นายเมธาดล วิจักขณะ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2561โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2561 (90)
โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (39)
กิจกรรม กิจกรรม "อ่านสร้างสรรค์ ประชันกลอน" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (45)
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รุ่นที่ 1" แก่บุคลากรภายนอก (11)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช (30)
กิจกรรม กิจกรรม "โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" (25)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  (12)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี และโรงเรียนวัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี และโรงเรียนวัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (25)
กิจกรรม กิจกรรม "ศิลปะการแปลวรรณกรรมสำหรับเยาวชน" ตามโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2560 (12)
กิจกรรม กิจกรรม "ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง" ตามโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2560 (15)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 (6)
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปินเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (20)
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (40)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านเตาหม้อและชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านเตาหม้อและชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช (20)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2560โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 (60)
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 22 กุมภาพันธ์ 2560โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 22 กุมภาพันธ์ 2560 (25)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านชายทะเล ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านชายทะเล ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (35)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (14)
โรงเรียนบ้านควนมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 10 กุมภาพันธ์ 2560โรงเรียนบ้านควนมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 10 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (35)
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (58)
กิจกรรม กิจกรรม "หนังสือมือสอง เพื่อน้องในชุมชน" ในโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (15)
ทำบุญครบ 82 ปี หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชทำบุญครบ 82 ปี หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (5)
อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPHอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH (7)
 
Powered by Phoca Gallery

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.