NSTNL : Nakhon Si Thammarat National Library
เลือกภาษา
การสืบค้นแบบคำสำคัญ

การสืบค้นขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : ประเภทคอลเล็คชั่น : สาขา :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

visitor

Locations of visitors to this page

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

ยินดีต้อนรับสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly
Query took 0.06055 second(s) to complete
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง : ชุติมา หวังเบ็ญหมัด - ธนัชชา บินดุเหล็ม
บรรณลักษณ์ : 15 หน้า
เลขเรียก : วารสารวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์ระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว : การณีศึกษาเกาะช้าง
ผู้แต่ง : มาลัย โพธิพันธ์ - วรรณา อาจณรงค์
บรรณลักษณ์ : 21 หน้า
เลขเรียก : วารสารวิทยาการจัดการ
การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แต่ง : สุณีย์ ล่องประเสริฐ
บรรณลักษณ์ : 17 หน้า
เลขเรียก : วารสารวิทยาการจัดการ
การพัฒนาหนังสือนิทานร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง : สุวิทย์ ชัยเพชร - วัฒนา รัตนพรหม - ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
บรรณลักษณ์ : 10 หน้า
เลขเรียก : วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลตำรวจ
ผู้แต่ง : วีณา วิจัยธรรมฤทธิ์ - วิรัช วิรัช วิรัชนภาวรรณ
บรรณลักษณ์ : 13 หน้า
เลขเรียก : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้แต่ง : พจนีย์ บุญนา - ทรงสิริ วิชิรานนท์ - เปรมระพี อุยมาวีรหิหัญ
บรรณลักษณ์ : 12 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียก : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ทำนายโชคและทำนายฝัน
บรรณลักษณ์ : หน้าต้น 19 หน้าปลาย 17 ; 18.5 ซม.
เลขเรียก : เอกสารโบราณ
ทำนาย ประจำวัน
บรรณลักษณ์ : หน้าต้น 18 หน้าปลาย 18 ; 23.5 ซม.
เลขเรียก : เอกสารโบราณ
ฤกษ์ยาม
บรรณลักษณ์ : หน้าต้น 26 หน้าปลาย 24 ; 19 ซม.
เลขเรียก : เอกสารโบราณ

 1   2   3   4   5   ถัดไป   หน้าสุดท้าย