NSTNL : Nakhon Si Thammarat National Library
เลือกภาษา
การสืบค้นแบบคำสำคัญ

การสืบค้นขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : ประเภทคอลเล็คชั่น : สาขา :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

visitor

Locations of visitors to this page

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly
You currently on page 572 of 633 page(s)
Query took 0.03602 second(s) to complete
2502 วัยรุ่นคนองกรุง
ผู้แต่ง : เชษฐ์ ชัชวาล
บรรณลักษณ์ : 240 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียก : 364 ช721ส
เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475
ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร
บรรณลักษณ์ : 248 หน้า ; ภาพประกอบ ; 18 ซม.
เลขเรียก : 342.593 น217อ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : มานวิภา อินทรทัต - ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
บรรณลักษณ์ : 173 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
เลขเรียก : 324.6 ม444ค
1 ทศวรรษแห่งการปฎิรูปการเมือง : ผลงานปัญหาและอุปสรรค
ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
บรรณลักษณ์ : 200 หน้า ; ภาพประกอบ ; 29 ซม.
เลขเรียก : 320.9593 ณ261ห
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ.2546-2553
ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล - วิศิษฎ ชัชวาลพิพากร
บรรณลักษณ์ : 208 หน้า : ตาราง , แผนที่ ; 29 ซม.
เลขเรียก : 351 ถ282ร
กำเนิดโทรทัศน์ไทย (2493-2500)
ผู้แต่ง : สินิทธ์ สิทธิรักษ์
บรรณลักษณ์ : 212 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียก : 384.55 ส727ก
โลกร้อน เรื่องร้อนของโลก
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ คุประตกุล
บรรณลักษณ์ : 174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียก : 363.73874 ช432ล
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535
ผู้แต่ง : ธีระพล อรุณะกสิกร - สถาพร ลิ้มมณี - ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ
บรรณลักษณ์ : 152 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียก : 345 ธ677ป
รายงานประจำปี 2552 สถาบันค้มครองผู็บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)
บรรณลักษณ์ : 103 หน้า : ภาพประกอบ : 30 ซม.
เลขเรียก : 354.75 ค121ร

 หน้าแรก   ก่อนหน้า   571   572   573   574   575   ถัดไป   หน้าสุดท้าย